Atatürk'ün sağlığında yazdığı önemli telgıraflar

Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili bilgi paylasim forumudur
Cevapla
Kullanıcı avatarı
yazgüneşi
Kilobyte4
Kilobyte4
Mesajlar: 677
Kayıt: 13 Şub 2007, 08:56
Konum: Arizona/Finiks

Atatürk'ün sağlığında yazdığı önemli telgıraflar

Mesaj gönderen yazgüneşi » 25 Tem 2008, 18:57

MUSTAFA KEMAL'in askerlik mesleginden istifa mektubu

ERZURUM vilateti asliyesine
(YÜCE ERZURUM VALİLİĞİNE)
9 Temmuz 1919 - Erzurum

Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için açılan milli savasmalar ugrunda milletle beraber serbest surette çalısmaga askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya basladı. Bu gaye-i mukaddese (kutsal amaç) için milletle beraber sonsuza kadar çalısmaga mukaddesatım (kutsal seylerim) adına söz vermis oldugum cihetle, pek asıkı bulundugum yüce askerlik meslegine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalısmak üzere sine-i millette (milletin bagrında) bir ferd-i mücahit (savasçı kisi) suretiyle bulunmakta oldugumu tamimen arz ve ilan eylerim.

M. KEMAL
---------------------------------------------------
batı cephesi komutanıİSMET İNÖNÜ'nünMetris tepesin'den TBMM Baskanı MUSTAFA KEMAL'e telgırafı
1 Nisan 1921

"Metristepe'den gördügüm vaziyet: Gündüzbey kuzeyinde, sabahtan beri dayanan ve artçı olması muhtemel bulunan bir düsman müfrezesi, sag kanat grubunun taarruzuyla düzensiz bir sekilde çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye yönünde temas ve faaliyet yok. Bozöyük yanıyor. Düsman, binlerce ölüleriyle doldurdugu savas meydanını silahlarımıza terk etmistir."
----------------------------------------------------------------------
TBMM Baskanı MUSTAFA KEMAL'in batı cephesi komutanına telgırafla cevabı


"...Siz orada yalnız düsmanı degil, milletin tersine dönmüs talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla beraber bütün vatan, bugün en uzak köselerine kadar zaferinizi kutluyor. Düsmanın istila hırsı, azminizin ve vatanseverliginizin yalçın kayalarına basını çarparak paramparça oldu..."
----------------------------------------------------------------------
annesi ZÜBEYDE HANIM'ın oglu ATATÜRK'e maresal rütbesü ve gazi ünvanı verilmesi dolayısı ile tebrik telgırafı
27 Eylül 1921

"... Milletin hakkınızdaki bu sevgi ve itimadı, benim kadar kimseyi duygulandıramaz. Kız kardesinle beraber alnından öperek ve bagrımıza basarak, seni tebrik ederiz." 27 Eylül 1921
---------------------------------------------------------
ATATÜRK'ün, annesinin çektigi telgırafa cevabı
29 Eylül 1921

"... Benim için dünyevi mükafatların en yücesi olan tebrikatınızla mesut oldum."

ATATÜRK'ün Türk ordusuna bas kumandan olarak, ordumuzu öven telgırafı
20 Eylül 1921
-----------------------------------
Neferler

Kurtulus için yaptıgımız bu savastan çok daha evvel sizi baska muharebe meydanlarında da tanımıs idim. Dünyanın hiçbir ordusunda yüregi seninkinden daha temiz, daha saglam bir askere rast gelinmemistir. Her zaferin mayası sendedir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadıgı demir gibi pak kalbinle düsmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve sükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan millete, yad elleri altında köle olmak mümkün degildir. Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakkımda yeni bir rütbe ve Gazi unvanıyla tecelli eden iltifat ve teveccühü, dogrudan dogruya size racidir. Milletin verdigi bu rütbe ile yükselen ordu, en serefli, en ulu bir gaza ile mümtaz olan gene ordudur. Sizin kahramanlıgınızla, sizin gösterdiginiz nihayetsiz kahramanlıklar bu unvanı ve rütbeyi ancak size izafe ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük sermaye-i iftiharı olarak tasıyacagım. Cenabı Hak giristigimiz kurtulus mücadelesinde serefli silah arkadaslarıma kendilerinin temyiz eden asaletin, civanmertligin, kahramanlıgın hakkı olan kati halası nasip etsin.

Baskumandan Mustafa Kemal

MUSTAFA KEMAL'İN İZMİR'İN KURTARILMASI DOLAYISIYLA ORDUMUZA GÖNDERDİĞİ TEsEKKÜR MESAJI
9 Eylül 1922

Birinci, İkinci Ordulara; Besinci ve Üçüncü Kolordu Komutanlıgına

İlk verdigim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdigi gayret ve fedakarlıgı hürmet ve takdirle yadederim. Elde edilen büyük zaferde gerçek yapıcı olan kıymetli arkadaslarıma en samimi sekilde tesekkür eder, tebriklerimi bildiririm. Orduların bundan sonra verilecek hedeflerin elde edilmesinde de aynı istek ve fedakarlıgı göstereceklerine itimadım tamdır.

Baskomutan Mustafa Kemal
----------------------------------------------------
MUSTAFA KEMAL'in Lozan konferansın'da Türk delegelerinin basarılarından dolayı İSMET PAsA'ya gönderdigi tebrik telgırafı


Lozan'da Delegeler Heyeti Baskanı Dısisleri Bakanı İsmet Pasa Hazretleri'ne

Millet ve hükümetin zatıalilerine vermis oldugu yeni görevi basarıyla sona erdirdiniz. Memlekete birbiri ardınca yaptıgınız yaralı hizmetlerle dolu ömrünüzü bu defa da tarihi bir basarıyla taçlandırdınız. Uzun çarpısmalardan sonra vatanımızın barıs ve istiklale kavustugu bu günde, parlak hizmetiniz dolayısıyla zatıalinizi, pek sayın arkadaslarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve çalısmalarınızda size yardım eden bütün Delegeler Heyeti üyelerini sükran duygularımla kutlarım.

Gazi Mustafa Kemal
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanı
Baskomutan
-----------------------------------------------------------------------
MECLİS-İ MİLLİNİN toplantı yeri hakındaki telgırafı
18 Kasım 1919

Sivas Valisi Resit Pasa Hazretlerine

Dersaadetin isgali ve İtilaf devletlerinin tesiri altında bulunması mahzuru aziminden baska Rum ve Ermenilerin İstanbul'daki faaliyeti hazıraları vesair mahzurlar nazarı dikkate alınarak Heyeti Temsiliye emniyeti tamme husulüne kadar nizamnamemizin onbirinci maddesine istinaden hariçte kalarak vezaifi milliyesine devam etmeye karar vermistir. Bu husustaki mutalaalarının serian isarı rica olunur.

Heyeti Temsiliye namına
Mustafa Kemal
---------------------------------------------------------------
MECLİS-İ MİLLİNİN açılması üzerine Meclisi-İ mebusan birligine çekilen tebrik telgırafı
14 Ocak 1920

Meclis-i Mebusan Riyaseti Celilesine

Hakimiyeti milliyenin en mühim bir devrei hayatiyemizde uzun bir müddet tecelli ettirilmemis olmasından mütevellit mücahedatımız, muhterem Meclisi Millinin küsadiyle neticelerinden birini istihsal etmis oluyor. Heyeti milliyemiz, mukadderatı milliyeyi en mesru ve en kanuni mercii tetkik ve muhakemesi olan muhterem Meclise tevdi etmis olmakla müftehir ve bahtiyardır. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk teskilatı altında kuvvetlerini, emellerini ve ruhlarını birlestirmis olan millet, bu günden itibaren yalnız kendi iradesini temsil ve bilfiil hakim kılacak olan meclisin nigehbanı vaziyetindedir ve İstiklal ve mevcudiyetinin sonuna kadar müdafaası emrinde onun en fedakar bir istinadgahıdır. Heyetimiz bu itibar ile Meclisi Milliye matuf olan amal ve metalibi milliyenin kuvvet ve mahiyeti hakkında oldugu gibi bu günden itibaren mebusanı muhteremenin dusu ameline raci kalacak olan mesuliyeti tarihiyenin derecesi hususunda da muhterem mümessillerimizin vukuf ve metanetinden em,in ve mutmain olarak tebrikatı ihtiramkaranesini takdim ve heyeti muhteremeye iblagını istirham eyler olbabta.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsiliyesi namına
Mustafa Kemal
-------------------------------------------------

İngilizlerinİstanbul'u isgalsi hakkındaki telgırafı
16 Mart 1920

Erzurum Vilayetine, Kumandanlıklara ve Cemiyetlere gönderilen tamim.

Bilumum vilayet ve kumandanlıklara ve Müdafaai Hukuk Cemiyetine

1- İngilizler Dersaadetteki müessesatı Hükumeti cebren isgal ve telgrafhanelere vaziyed ederek Anadolu ile payitahtın muhaberatını kateylemislerdir. Bu vaziyet karsısında milletle müstereken Temsiliyece vukubulacak bilumum mesaide simdiye kadar her vesile ile isbatı hamiyet eylemis bulunan büyük ve küçük tekmil telgraf memurlarının muavenetlerine intizar eder.

2- İngilizlerin milletimizi igfal için çekecekleri telgrafnameler hakkında umumun nazarı dikkatini celbederiz.

Heyeti Temsiliye namına
Mustafa Kemal

MECLİS REİSLİĞİNİ KABULÜ HAKKINDA TELGRAF
24-25 Nisan 1920

Gayet aceledir:
15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Pasa Hazretlerine

Meclise bugün sahsıma hedefi ta'riz ittihaz eden propagandacıların neticei mesailerinden menafii vataniyeyi müteessir etmemek için sahsıma hiçbir mevki verilmemesini sureti samimanede rica eyledigim, tadad ettigim mahzurlara ragmen Meclis 120 mevcuttan 110 rey ile acizlerini makamı riyasete intihap etti. Vaziyeti hazıranın icabatı müskilesi karsısında bu vazifeyi ademi kabulde israr ettigim takdirde belki bir inhilal vuku olabilirdi. Bu sebeple vazifei riyaseti kabul ettigimi arz eylerim.

Millet Meclisi Reisi
M. Kemal

------------------------------------------------
İcra vekileri seçim telgırafı
2 Mayıs 1920 - Ankara

Gevyede Yirminci Kolordu Kumandanı Ali Fuat Pasa Hazretlerine

Büyük Millet Meclisinin muhtelif icra selahiyetlerini Meclis namına takip edebilmek için her hizmete bakmak üzere Meclis tarafından birer İcra Vekilinin intihabı kararlastırılmıstır. Bu meyanda Müdafaai Milliye ve Erkanıharbiye Vekaletine sizlerin bilfiil cephede askeri harekatın basında bulunmanız nesebile Ankara'ya gelmis olan Fevzi Pasa'nın Müdafaai Milliye Vekaletine ve Miralay İsmet Beyin Erkanıharbiye Vekaletine tayinleri buraca münasip görülmektedir. Fikir ve mütalaalarınızın sür'atle bildirilmesini rica ederim.

Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal
---------------------------------------------------------------
T.B.M.M. nin açıldıgı gün milligi bayram olarak kabulu dolasyısıyla çekile telgıraf
23 Nisan 1921

Kastamonu, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesine

Davayı halas ve istiklal ile kıyam eden tekmil Anadolu'nun bu mukaddes davayı temsil ve müdafaa için vücuda getirdigi Türkiye Büyük Millet Meclisi 336 senesi Nisanının yirmi üçüncü günü açılmıstır. Yeni ve ulvi bir tarihe baslangıç olan bu mübeccel günü hatırai millette edebiyen yasatmak üzere Meclisimiz bugün yirmi üç Nisan tarihinin Milli bayram addini bir kanunu mahsus ile kabul etmistir. Bu mukaddes tarihi vücuda getiren mücahedatı milliyenin en canlı ve fedakar amili bulunan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk heyetlerini kemali samim ve hararetle tebrik eder ve bu tebrikatın bilumum kaza, nevahi ve mahallat heyatı idarelerine de iblagını rica eylerim efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
------------------------------------------
HALİDE EDİP'E TELGRAF
18 Agustos 1921

Halide Edip Hanımefendi Hazretlerine

Garp Cephesi
Aceledir

Ordu safları arasında vatanımızın müdafaasına fiilen istirak için siddet-i arzu ile vuku bulan müracaat-ı vatanperveraneleri orduca memnuniyetle telakki olundu. Hizmet-i fiiliye-yi askeriyyeye kabul ve Garp Cephesine memur edildiginizi teblig ederim. Keyfiyet cephe kumandanlıgına da is'ar kılındı. İlk vasıta ile cephe karargahına müracaat ve oradan vazifenizin telakki buyurulması rica olunur.

Baskumandan
Mustafa Kemal

CİDDİ SAVAsLARA BAsLANACAĞINA DAİR TELGRAF
21 Agustos 1921

Garp Cephesi

sark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Pasa Hazretlerine

Telgrafınızı Garp Cephesi karargahında aldım. Bir dag ve bir fedakar kalsa dahi istiklal davamızın devam edecegi hakkındaki kanaati layetezelzelin Yunan Ordusu ile meydan muharebesine tutustugumuz bir anda tarafı devletinizden tekrar ve teyid edilmesi büyük insirahı kalbi mucip oldu. Harekatı askeriye planımız tıpkı mütalaa buyurdugunuz gibi düsünülmektedir. Yalnız Ankara garbinde ciddi bir muharebe vermeyi mülahazatı umumiyeye nazaran zaruri görmekteyiz. Maahaza kuvvet ve vaziyetimiz dahi gayri müsait görülmektedir. Düsmanla muharebe teması hasıl olmustur. Fevzi, İsmet Pasalarla beraber Garp Cephesi Karargahından selamlarımızı takdim ederiz.

Baskumandan
Mustafa Kemal
-------------------------------------------------------------------
SAKARYA MEYDAN SAVAsININ KAZANILDIĞINA DAİR
13 Eylül 1921

Batı Cephesi Kumandanı İsmet Pasanın raporunun tamimi.

13 Eylül sene 337 vaziyetine dair Garp ordusu kumandanlıgının raporu berveçhiati aynen tamim olunur. (13.9.337)

Baskumandan Mustafa Kemal

23 Agustos sene 337 denberi devam eden Sakarya Meydan Muharebesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun muzafferiyeti katiyesiyle neticelenmistir. Üç gündenberi devam eden mukabil taarruzumuzun tesiriyle bugün 13 Eylül sene 337 ögleden evvel bütün düsman ordusu magluben ve kamilen nehir garbına atılmıs bulunuyor. Düsmanı bilafasıla takip ediyoruz.

Garp Cephesi Kumandanı
İsmet

DÜsMANA TAARRUZA BAsLANDIĞINA DAİR sİFRE
25-26 Agustos 1922

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendiye

Garp Cephesindeki ordularımız tevfikatı Süphaniyeye istinaden Agustosun yirmi altıncı Cumartesi günü düsmana taarruza baslayacaktır. Rauf ve Adnan Beyefendilere yazılmıstır.

Baskumandan
Mustafa Kemal

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendiye

1- Harekatımızın mahiyetini düsmandan gizlemek maksadıyla sifre yazıyorum.

2- Düsmanın bir senden beri tahkim ve tel örgüler ile takviye ettigi mevaziden Afyon cenup cephesinde (Kaleciksivrisi, Diltepe, Belentepe, Kırcaaslan cenubundaki tepeler) aksamı zabitan ve efradımızın cansiperane hücumlar ile zaptolunmustur. Düsmanın her taraftan muharebe meydanına trenle, otomobil ile ve masiyen celbettigi mühim takviye kıtaaitle muharebe geç vakte kadar taarruz ve mukabil taarruzlarla bila inkıta devam etmistir. Harekatı taarruziye yarın dahi devam edecektir.

Baskumandan
Mustafa Kemal

MUKAVELEYİ İMZAYA YETKİLİ OLDUĞUNA DAİR İSMET PAsAYA GÖNDERİLEN sİFRE
10 Ekim 1922

(Mudanya Konferansı)

Teklif olunan proje üzerinde tadil ve tebdili sayanı arzu olan noktaların ve istihsali lazım hususatın teminine son himmet sarf olunduktan sonra inkıtaa meydan vermeyiniz mukaveleyi imza ediniz. İmzanız Meclisin dahi inzimamı muvafakati kuvvetini haiz olacaktır. 10.10.38 4:45 ten sonra yazılmıstır.

Baskumandan
Mustafa Kemal

CUMHURBAsKANLIĞINA SEÇİLMESİ ÜZERİNE ALINAN TEBRİKLERE AÇIK TEsEKKÜR
1 Kasım 1923

Cumhuriyet Riyasetine intihabım münasebetiyle memeleketin her tarafından aldıgım samimane tebrikata ayrı ayrı cevap yetistirmekte teahhurat olabilmesi ihtimaline binaen umumi olarak alenen takdimi tesekkürat eylerim.

Reisicumhur Gazi
Mustafa Kemal

LOZAN'IN YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE BAsVEKİL İSMET PAsA'YA TEBRİK TELGRAFI
25 Temmuz 1930

Lozan muahedesini imzaladıgımız büyük günün serefli hatırasını tebcil, bundan duydugum iftiharlarımı takdim eder, ve muhabbetle gözlerinizden öperim.

Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal

BALKAN ANLAsMASI ÜZERİNE YUNANİSTAN CUMHURBAsKANININ TEBRİKİNE VERİLEN CEVAP
11 Kasım 1934

M. Alexandre Zaimis Hazretleri
Yunan Reisicumhuru

Balkan anlasma misakının imzası münasebetiyle Zatı devletlerinin tebriklerini büyük bir sevinçle aldım. Ve samimiyetle tesekkür ederim. Misaki imza eden memleketlerin devlet adamlarının anlayıs ve uzagı görüsleri mahsulü olan bu misak ile Balkanlarda bir sükun ve saadet devresi açtıklarını görmekle bahtiyarım. Asil Yunan milleti ile Türk milleti arasında mevcut olup bütün Balkan milletlerinin birbirleri ile kardes olmaları yolunda inkisaf eden dostlugun bu vesile ile bir kere daha teeyyüt ettigini görmekten sureti mahsusada zevk duymaktayım.

Gazi Mustafa Kemal
Türkiye Reisicumhuru

HATAY'IN BAĞIMSIZLIĞI DOLAYISIYLA
27 Ocak 1937

Dısisleri Bakanının telgrafına verilen cevap

Hatay'ın varlıgı Cenevre'de tasdik olunurken göndermis oldugunuz telgrafı aldım. Türk ideal ve iradesinin, milletler arasında baska bir ufuk açarak tecelli ettirdigi bu basarı münasebetiyle kıymetli çalısmanızın yüksek degerini bir kere daha takdir ettim. Sizi ve gayretli murahhas arkadasları tebrik ederim.

K. Atatürk

HATAY MİLLET MECLİSİ REİSİ ABDÜLGANİ TÜRKMENİN TELGRAFINA VERİLEN CEVAP
7 Eylül 1938

Hatay Millet Meclisi Reisi
B. Abdülgani Türkmen
Antakya

Hatay Millet Meclisinin ve temsil ettigi Hatay halkının hakkımdaki güzel duygularını bildiren telgrafınızdan pek mütehassis oldum. Hatay Millet Meclisine basladıgı mühim vazifede muvaffakiyetler ve Hatay halkına yeni idare altında saadetler dilerim.
K. Atatürk
altın değerinde forum Resim
______________________
O kadar soru sordum bi kere bile ' O F ' demedin forum Sordum.comKullanıcı avatarı
modestus
Gigabyte4
Gigabyte4
Mesajlar: 3238
Kayıt: 23 Nis 2008, 15:57
cinsiyet: Erkek

Mesaj gönderen modestus » 25 Tem 2008, 23:43

gençligin Atatürke olan sevgisini okudukça çok seviniyorum,tesekkür ederim.

Kullanıcı avatarı
unlucky
Byte2
Byte2
Mesajlar: 73
Kayıt: 26 Nis 2008, 00:31
cinsiyet: Bayan
Konum: ''Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır.''

Mesaj gönderen unlucky » 26 Tem 2008, 10:51

ilk telgraf yanlıs hatırlamıyorsam istanbul padisahı vahdettin nin havzada olan ayaklanmayı bastırıp halktaki silahlarında depolara kaldırılması için m.k. Atatürkün havzaya gönderilmesi üzere yazılmıs olmalı atatürk halktan silahları toplamamıs tam tersine silahlanın diyerek milli mücadeleyi baslatmıstır ...o zamanın padisahı vahdettin ve veziri damat ferit kendilerini düsman ülkelere adamıs gibilerdi... hatta havza telgraflarından sonra m.k adına görüldügü yerde vurulması emri bile verilmisti erzuruma kazım karabekirin yanına giderken resmen kendini ölüme atmıs yanına 2 arkadasını alıp erzurumda onu neler bekledigini bilmeden çıkmıs yola bu ne yürek bole...heyt be :shock:

Cevapla