1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 07 Şub 2016, 05:44
gönderen trwe
Aşağıda verilecek kodlar bir not deterine kopyala-yapıştır yapıldıktan Dosya>>>Farklı kaydet>> Dosya Türü:Tüm Dosyalar,üst satırda Dosya İsmi : Herhangi bir isim.bat olacak şekilde ayarlayyınız.Masaüstünde oluşan dosya çift tıklayarak çalıştırınız.

1.Herhangi bir uygulamayı .bat uzantlı çalıştırma:

Masaüstünde Yeni>>>Yeni Metin Belgesi oluşturunuz.Şimdi bunu açın içine bir Windows uygulamasını sonu exe olarak yazınız.Sonra bu bu metin belgesini farklı kaydet komut yoramında herhangi bir isim olacak şekilde kayıt ediniz.

Örmek Windows Uygulaması:sndvol.exe

Bunu yazdıktan sonra sonu bat olacak şekilde mesela ses kontrol ayarı.bat şeklinde kayıt dein.Oluşacak yeni çift tıklatınız ve bakın ne oluyor....!
Bu yöntemi tüm windows bileşenlerine uygulayabilirsiniz.

2.Windows Olay Günlüklerinin Temizlenmesi:

Kod: Tümünü seç

@echo off
FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
3.Windows Gizli Port Paylaşımlarının Temizlenmesi:

Kod: Tümünü seç

@echo off 
net share c$ /d 
net share d$ /d 
net share f$ /d 
net share g$ /d 
net share h$ /d 
net share e$ /d 
net share admin$ /d 
net share IPC$ /d
4.Windows Perfect Klasörünün Temizlenmesi

Kod: Tümünü seç

@echo off
c:
cd c:\windows\temp
del *.* /f/q/s
cd c:\windows\prefetch
del *.* /f/q/s
echo ışlem başarıyla tamamlandı sayın [BURAYA KULLANICI İSMİ YAZILACAK]
pause
5.Windows Ve Ofis Lisans Bilgilerini Sorgulama:

Kod: Tümünü seç

@echo off
cd /d %~dp0
color 1F
setLocal EnableDelayedExpansion
if exist "%Windir%\Sysnative\sppsvc.exe" set SysPath=%Windir%\Sysnative
if exist "%Windir%\System32\sppsvc.exe" set SysPath=%Windir%\System32

echo Windows Status:
ver
cscript //nologo %SysPath%\slmgr.vbs /dli
cscript //nologo %SysPath%\slmgr.vbs /xpr

echo.
echo.
echo Office 2013 Status:
set office=
set installed=0
FOR /F "tokens=2*" %%a IN ('reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\InstallRoot" /v "Path" 2^>nul') do (SET office=%%b)
if exist "%office%\OSPP.VBS" (
	set installed=1
	cd /d "%office%"
	cscript //nologo ospp.vbs /dstatus
	cd /d %~dp0
)
set office=
FOR /F "tokens=2*" %%a IN ('reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Common\InstallRoot" /v "Path" 2^>nul') do (SET office=%%b)
if exist "%office%\OSPP.VBS" (
	set installed=1
	cd /d "%office%"
	cscript //nologo ospp.vbs /dstatus
	cd /d %~dp0
)
if %installed%==0 echo Not installed

echo.
echo.
echo Office 2010 Status:
set office=
set installed=0
FOR /F "tokens=2*" %%a IN ('reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Common\InstallRoot" /v "Path" 2^>nul') do (SET office=%%b)
if exist "%office%\OSPP.VBS" (
	set installed=1
	cd /d "%office%"
	cscript //nologo ospp.vbs /dstatus
	cd /d %~dp0
)
set office=
FOR /F "tokens=2*" %%a IN ('reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0\Common\InstallRoot" /v "Path" 2^>nul') do (SET office=%%b)
if exist "%office%\OSPP.VBS" (
	set installed=1
	cd /d "%office%"
	cscript //nologo ospp.vbs /dstatus
	cd /d %~dp0
)
if %installed%==0 echo Not installed

echo.
pause

TRWE_2012
SAKARYA 2016

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 07 Şub 2016, 11:07
gönderen velociraptor
Teşekürler

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2016, 21:37
gönderen trwe
Bilgilendirme Notu:(Windows 8.0/8.1 İşletim Sistemlerinde Seri Numara Görüntüleme Ve Kaydetme)

Kod: Tümünü seç

strComputer = "." 
Dim OEM
On Error resume Next
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2") 
Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
  "SELECT * FROM SoftwareLicensingService",,48) 
For Each objItem in colItems 
  OEM = objItem.OA3xOriginalProductKey
Next
If OEM = "" Then OEM = "Key not found"

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Key = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
DigitalID = WshShell.RegRead(key & "DigitalProductId")

ProductName = "Product Name: " & WshShell.RegRead(Key & "ProductName") & vbNewLine
ProductID = "Product ID: " & WshShell.RegRead(Key & "ProductID") & vbNewLine
ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)
ProductID = ProductName & ProductID & ProductKey
ProductID = ProductID & vbNewLine & "OEM Key: " & OEM

If vbYes = MsgBox(ProductId & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "Windows Key Information") then
  Save ProductID
End if

Function ConvertToKey(Key)
  Const KeyOffset = 52
  isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
  Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
  i = 24
  Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
  Do
    Cur = 0
    X = 14
    Do
      Cur = Cur * 256
      Cur = Key(X + KeyOffset) + Cur
      Key(X + KeyOffset) = (Cur \ 24)
      Cur = Cur Mod 24
      X = X -1
    Loop While X >= 0
    i = i -1
    KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
    Last = Cur
  Loop While i >= 0
  If (isWin8 = 1) Then
    keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
    insert = "N"
    KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
    If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
  End If
  a = Mid(KeyOutput, 1, 5)
  b = Mid(KeyOutput, 6, 5)
  c = Mid(KeyOutput, 11, 5)
  d = Mid(KeyOutput, 16, 5)
  e = Mid(KeyOutput, 21, 5)
  ConvertToKey = a & "-" & b & "-" & c & "-" & d & "-" & e
End Function

Function Save(Data)
  Const ForWRITING = 2
  Const asASCII = 0
  Dim fso, f, fName, ts
  fName = "Windows Key.txt"
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  fso.CreateTextFile fName
  Set f = fso.GetFile(fName)
  Set f = f.OpenAsTextStream(ForWRITING, asASCII)
  f.Writeline Data
  f.Close
End Function
Üstte verilen kodu kopyala-yapıştır ile bir not defterine kayıt ediniz.Sonra farklı kaydetten Dosya Türü:Tüm Dosyalar Dosya Adı:Herhangi Bir İsim.vbs olarak kayıt ediniz.(.vbs dosya uzantısı VBScript Komut Dosyasının uzantısı olup Windows tarafından Microsoft ® Windows Based Script Host programı veya Vısual Basıc Editörü ile veya da Notepad++ gibi gelişmiş editör ile görüntülenebilir.)

TRWE_2012
SAKARYA 2016

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2016, 22:50
gönderen velociraptor

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2016, 03:37
gönderen cankusa
trwe yukarda vermiş oldugunuz uygulamalar tarafınızdan yapılmış ve denenmiş uygulamalarmıdır ?

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2016, 03:43
gönderen trwe
EVET

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2016, 03:52
gönderen cankusa
4.Windows Perfect Klasörünün Temizlenmesi

Buradaki uygulama Temp klasörü bulunamadı uyarısı veriyor.ayrıca baktıgımda Temp klasörünü temizlememiş bilginize

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2016, 04:11
gönderen trwe
Kodlarda bir sorun yok Buyrun aşağıdaki resimlere bakınz

Resim

Resim

Resim
Resim


TRWE_2012
SAKARYA 2016

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2016, 04:33
gönderen cankusa
Temp ve SoftwareDistribution Temizle
Aşadakilerin uzantısını bat yaptıgımda temizlik yapıyor sorun yok

DEL /S /F /Q "%temp%\*" 1>nul 2>nul
DEL /S /F /Q %systemroot%\temp\* 1>nul 2>nul
DEL /S /F /Q %systemroot%\SoftwareDistribution\Download\* 1>nul 2>nul
for /f %%i in ('"dir /s /b /ad "%temp%"" 2^>nul') do RD /S /Q %%i 1>nul 2>nul
for /f %%i in ('"dir /s /b /ad %windir%\temp" 2^>nul') do RD /S /Q %%i 1>nul 2>nul
for /f %%i in ('"dir /s /b /ad %windir%\SoftwareDistribution\Download" 2^>nul') do RD /S /Q %%i 1>nul 2>nul

Not:Sizin verdiginiz kodlar kullanmakta oldugum Windows 7 Ultımate de çalışmıyor bilginize

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2016, 04:37
gönderen trwe
Hayır hayır çalışıyor sadece xp bir ikitanesi çalışmıyor.....(Windows 7 Enprise sürümünde kullanmıştım bunları emin olabilrsiniz.) Zaten uzantı bat olacak

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 12 Şub 2016, 18:58
gönderen trwe
Bilgilendirme Notu:

Aşağıda verilen bağlantıda Windows Gezginin Yeniden başlatılmasıyla iligi kodlar yayınlanmış olup TRWE tarafından Windows 8.1 uygulandı sonuç olumlu....

viewtopic.php?f=19&t=199080&p=435583&hi ... ll#p435583


TRWE_2012
SAKARYA 2016

Re: Windows 8.0/8.1/8.2 Sık Kullanılabilecek "Windows Toplu İş" Dosyaları

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2018, 09:49
gönderen Tevfik
@echo off
c:
cd c:\windows\temp
del *.* /f/q/s
cd c:\windows\prefetch
del *.* /f/q/s
echo ışlem başarıyla tamamlandı sayın [BURAYA KULLANICI İSMİ YAZILACAK]
pause
değilde

Kod: Tümünü seç

@echo off
c:
cd c:\windows\temp
del *.* /f/q/s
cd c:\windows\prefetch
del *.* /f/q/s
echo ışlem başarıyla tamamlandı sayın %username%
pause
yapabilirsin