VBS?

Programlama dilleri konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
trwe
Petabyte3
Petabyte3
Mesajlar: 7912
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Konum: Orion Takımyıldızı-Bertuna Planet

VBS?

Mesaj gönderen trwe »

Visual Basic Script Nedir?

Sistem yönetimi için tipik yönetim işlemlerini yapmak için yaratılan komut ya da komut dosyalarına script denir. Scriptler, Microsoft VBScript© dili kurallarına göre oluşturulur.


Scriptlerle yapılabilecek bazı işlemler:

· Lokal bilgisayar üzerinde ve Active Directory üzerinde nesneler yaratmak için scriptler yazılabilir. Rutin işlemler bu şekilde toplu olarak yapılabilir.

· Yazılan scriptler logon script olarak kullanılabilir.

· Kullanıcı ile etkileşimli çalışmak için kullanılabilir. MsgBox, InputBox deyimleri gibi.

·Sürülerin map edilmesinde kullanılır.

Scriptler, NotePad gibi basit bir metin editörü aracılığıyla yazılabilir. Onun dışında çok sayıda program içinde de script yazılabilir.

WSH (Windows Script Host)

Windows Script Host, scriptlerin çalışması için bir ortam yaratır. Diğer bir değişle değişik script dillerini destekleyen script enginidir. JScript ve VBScript’i destekler. WSH sayesinde yazılan script’ler Windows ortamında çift tıklanarak çalıştırılır.

Değişken Tanımlamak

Script içinde değerleri temsil etmek için değişkenler (variables) kullanılır. Değişkenler farklı türdeki bilgileri temsil etmek için tür tanımını da sahiptir.

Değişken tanımlama:

Dim değişkenadı

Örnek:

Dim ornek

ornek adlı bir değişken tanımlar.

Script örneklerinde genellikle daha standart olsun diye str ile başlayan değişken adı kullanılır:

strComputer

strDomain

strdcbaglanti

Değişkenlerin dışında Const deyimiyle sabitler de tanımlanır:

Örnek:

JOIN_DOMAIN değerine 1 verilir.

Const AD = “cozumpark”

AD değerine cozumpark değeri verilir.

Nesne Tanımlamaları

Değişkenlerle birlikte WSH’dan bilgi almak ve işlemleri yaptırmak için ilgili nesneleri tanımlanması ve ilgili değişkenlere atanması gerekir. Bu işlem için genellikle Set deyimi kullanılır.

Örneğin Active Directory’ye erişmek:

Const JOIN_DOMAIN = 1

GetObject(“LDAP://OU=bilgiislem,dc=ceyhuncamli,dc=com“)

Lokal sisteme erişmek:

GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/Administrators”)

Dosya sistemine erişmek:

CreateObject (“Scripting.FileSystemObject”)

Dosya işlemlerin örnek olarak, aşağıdaki script bir dosyayı siler.

Dim fso

Set fso = CreateObject (“Scripting.FileSystemObject”)

Fso.deletefile (“c:\data.xls”)

VBScript Veri Türleri

VBScript’in tek bir veri türü vardır. Bu da Variant’tır. Variant, özel bir veri türüdür ve değişik türdeki verileri (sayı, karakter dizisi gibi) verileri içerir. Variant tek bir veri türü olduğu için bütün işlevler tarafından da döndürülen veri türüdür.

Variant bütün veri tiplerini içeren ve aynı zamanda uygun biçimde kullanılmalarını sağlayan bir veri türüdür. Aşağıdaki tabloda Variant veri türünün içerdiği alt veri türleri yer almaktadır:

Tablo: Variant veri türünün içerdiği alt veri türleri


Alt Türler = Anlamı


Empty : Değer atanmamış. Sayısal verileri için sıfır, karakter değerleri için ise sıfır uzunluklu ” ” değerdir.


Null : Boş veri.

Boolean : True ya da False içerir.

Byte : 0 ile 255 arasında değerler.

Integer : -32,768 ile 32,767 arasında tamsayı değer.

Long : -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında sayısal değer.

Double : 1.79769313486232E308 ile -4.94065645841247E-324 arasında sayısal (kayan noktalı) değer.

Date (Time) : January 1, 100 ile December 31, 9999 tarihleri arasında tarih değeri.

Object : Bir nesne içerir.

Error : Bir hata numarası içerir.


VBScript’de Operatörler

Operatörler (işleçler) hem karar vermede ilişkileri oluştururlar hem da aritmetik işlemlerde kullanılırlar. Birçok operatörün bir arada kullanılması durumunda işlem sırası operatörlerin öncelik sırasına göre düzenlenir. Ancak ifadelerde parantezlere yer vermek işlem sırasının programcı tarafından kontrol edilmesini sağlar.

Değerler ya da değişkenler arasında toplama, çıkarma gibi işlemlerin yapılmasını sağlarlar. İşleçler +, *, /, – gibi işaretlerle kullanılır.

Kod: Tümünü seç

Dim toplam
toplam = toplam + 1
toplam değişkenini bir artırır.

Tablo: işleçler ve öncelikleri

Aritmetik
Karşılaştırma
Mantıksal
Üs alma (^)
Eşitlik (=)
Not
Olumsuz (-)
Eşitsizlik (<>)
And
Çarpma ve bölme (* , /)
Küçüktür (<)
Or
Tamsayı bölme (\)
Büyüktür (>)
Xor
Modülo Aritmetik (Mod)
Küçük ya da eşittir (<=)
Eqv
Toplama ve çıkarma (+,-)
Büyük ya da eşittir (>=)
Imp
String birleştirme(&)
Is

İfade içindeki operatörlerin eşit öncelikli olmaları durumunda; ifade soldan sağa doğru değerlendirilir.


Program Kontrolü

Kodun işletimi yazıldığı sırasıyla gerçekleştirilir. Ancak program kontrolü olarak adlandırılan deyimlerle bu işleyiş değiştirilebilir. Böylece program içinde belli kararlara göre yapılabilecek farklı işlemler ortaya çıkar.

If…Then…Else

If…Then…Else deyimi bir koşulun True (doğru) ya da False (yanlış) olmasını değerlendirmek için kullanılır. Buna bağlı olarak bir ya da daha fazla deyimin çalıştırılmasını sağlar. Genellikle koşul bir karşılaştırma ifadesiyle bir değeri ya da değişkeni diğerine göre karşılaştırır.

Koşul doğru olduğunda yalnızca bir deyimi çalıştırmak istiyorsanız, If…Then…Else deyiminin tek satırlık basit şeklini kullanırsınız: Aşağıdaki örnekte yalnızca IF ve Then kullanılmış, Else deyimi kullanılmamıştır. .

If sayac > 12 Then Msgbox “12 değerine ulaşıldı”

Döngüler

Döngüler bir grup deyimini bir çok kez çalıştırılmasını sağlar. Örneğin son kaydı buluncaya kadar dosyada veri okumak gibi. Bazı döngüler deyimleri belli bir koşul False oluncaya kadar yineler. Bazıları ise koşul doğru oluncaya kadar. Bunun dışında deyimleri belli bir kez yinelemek için de döngü kullanılır:

VBScript dilindeki döngü yapıları:

Do…Loop: Bir koşul True olduğu sürece ya True da oluncaya kadar yineleme.

While…Wend: Koşul doğru olduğu sürece döngü yapmak.

For…Next: Deyimleri belli bir sayıda yinelemek.

Do…Loop deyimlerini bir blok deyimini belli bir koşul olduğu ya da koşul sağlanıncaya kadar yineler. Ancak değişik şekillerde tasarlanabilir:

Bir koşul doğru olduğu sürece yinelemek:

Bir Do..Loop deyimindeki koşulu kontrol etmek için While anahtar sözcüğü kullanılır. Koşulu döngüye girmeden önce ya da döngü bir kez çalıştıktan sonra çıkışta kontrol edebilirsiniz.

Örnek:

Kod: Tümünü seç

Dim sayac

sayac = 1

   Do

      sayac = sayac + 1

   Loop Until sayac > 20

   Msgbox “döngü ” & sayac & ” kere döndü.”
Sayac değeri 10 oluncaya kadar mesaj vermek:

Kod: Tümünü seç

Dim Sayac

Sayac= 10

        Do

         MsgBox “ceyhuncamli-Scripting”

         Sayac = Sayac + 1

        Loop Until Sayac = 10

Deyimleri bir koşul doğru oluncaya kadar yinelemek:

Bir Do..Loop döngüsü içinde Until sözcüğünü iki şekilde kullanarak bir koşulu test edebilirsiniz: Birincisi döngüye girmeden önce koşulun test edilmesi, ikinci ise döngüye girildikten sonra birinci işleyişin ardında koşulun test edilmesi gibi.

For…Next Kullanımı

For…Next deyimleri bir blok deyimin belli bir sayı kadar çalıştırılmasını sağlar. Örneğin 10 kere yapılacak işlemleri değer = 1’den başlayarak 10 kere yapmak gibi.

Örnek:

Kod: Tümünü seç

Dim i, toplam

   For i = 1 To 10

     toplam= toplam + i

   Next

   MsgBox “Toplam = ” & toplam

Yukarıdaki örnekte i değişkeni döngü kontrol değişkeni olarak adlandırılır. Bu değişken (i) döngünün kaç kez döneceğini ve aynı zamanda kendi değerinin de bilgi olarak kullanılabilmesini sağlar.

VBScript Deyimleri

VBScript dilinde çok sayıda deyim vardır. Bunlar şu kategoriler içinde listeleyebiliriz:

Array (dizi) İşlemleri

· Dim, Private, Public, ReDim
· IsArray
· Erase
· LBound, UBound


Atamalar

· Set

Sabitler

· Nothing
· Null
· True, False
· Empty
· False
· Nothing
· Null
· True

Program Kontrolü

· Do…Loop
· For…Next
· For Each…Next
· If…Then…Else
· Select Case
· While…Wend
· With

Dönüşümler

· Abs
· Asc, AscB, AscW
· Chr, ChrB, ChrW
· CBool, CByte
· CCur, CDate
· CDbl, CInt
· CLng, CSng, CStr
· DateSerial, DateValue
· Hex, Oct
· Fix, Int
· Sgn
· TimeSerial, TimeValue

Tarih/Saat

· Date, Time
· DateAdd, DateDiff, DatePart
· DateSerial, DateValue
· Day, Month, MonthName
· Weekday, WeekdayName, Year
· Hour, Minute, Second
· TimeSerial, TimeValue


Tanımlamalar

· Class
· Const
· Dim, Private, Public, ReDim
· Function, Sub
· Property Get, Property Let, Property Set

Hata İşleme

· On Error
· Err

Formatlama

· FormatCurrency
· FormatDateTime
· FormatNumber
· FormatPercent

Giriş/Çıkış

· InputBox
· LoadPicture
· MsgBox

Matematik

· Atn, Cos, Sin, Tan
· Exp, Log, Sqr
· Randomize, Rnd

Nesneler (Object)

· CreateObject
· Err Object
· GetObject
· RegExp

Operatörler

· Addition (+), Subtraction (-)
· Exponentiation (^)
· Modulo aritmetik (Mod)
· Multiplication (*), Division (/)
· Integer Division (\)
· Negation (-)
· String concatenation (&)
· Equality (=), Inequality (<>)
· Less Than (<), Less Than or Equal To (<=)
· Greater Than (>)
· Greater Than or Equal To (>=)
· Is
· And, Or, Xor
· Eqv, Imp


Prosedürler

· Call
· Function, Sub
· Property Get, Property Let, Property Set
· Rounding


Sözcük (Strings) İşlemleri

· Asc, AscB, AscW
· Chr, ChrB, ChrW
· Filter, InStr, InStrB
· InStrRev
· Join
· Len, LenB
· LCase, UCase
· Left, LeftB
· Mid, MidB
· Right, RightB
· Replace
· Space
· Split
· StrComp
· String
· StrReverse
· LTrim, RTrim, Trim

Fonksiyonlar (Functions)

• CDate() Bir değeri tarihe dönüştürür.
• CInt() Bir değeri tamsayıya dönüştürür.
• CStr() Bir değeri string’e dönüştürür.
• Date() Sistemdeki tarih bilgisini verir.
• DateAdd() Tarihe değer ekler ve çıkarır.
• DateDiff() İki tarih arasındaki farkı bulur.
• DatePart() Tarih bilgisinin kısımlarını (year, day, month, vb) verir.
• GetObject() Bir nesneyi belirtir.
• InputBox() Ekrandan bilgi almak için.
• InStr() Bir string bilginin diğer bir string içinde aranmasını sağlar.
• LCase() Bir string veriyi küçük harfe çevirir.
• Left() String bilgiler üzerinde, belirtilen sayı kadar soldan alır.
• Len() String bilginin uzunluğunu verir.
• MsgBox() Ekran üzerinde mesaj verir.
• Now() Sistem zamanını verir.
• Right() String bilgiler üzerinde, belirtilen sayı kadar sağdan alır.
• UCase() String bilgiyi büyük harfe çevirir.

Scriptleri Çalıştırmak

Script’ler Windows ortamında çalışırlar. Masaüstünde çift tıklanarak ya da Start/Run ortamında çalıştırılabilirler.

Script dosyalarının türleri:

Batch Files (.BAT)

Genelde bütün Windows versiyonları ve DOS ortamlarında çalışır. Logon Script dosyalar .BAT olarak hazırlanabilir.

Command Files (.CMD)

Windows NT ile gelmiştir. 32-Bit Command Processor ister. .BAT ile hemen hemen aynıdır.

Visual Basic Script (.VBS)

32-Bit Windows Command Processor ister. Windows ortamında çalışır.

JAVA Script (.JS)

Genellikle Internet ortamında kullanılır.

Scriptler komut satırından doğrudan ya da bir dosya olarak hazırlanıp çalıştırılabilir. Birkaç satırlık scriptler komut satırından doğrudan uygulanabilir. Uzun scriptler ise bir .VBS dosyası olarak oluşturulur.

Bat dosyası:

Logon sırasında çalışmak üzere bir logon Script dosyası yaratılmışsa bu dosya server üzerinde belli bir yere konur:

basla.bat

Kod: Tümünü seç

%systemroot%\SYSVOL\sysvol\domain_adı\scripts\ basla.bat
Bu dosyada; örneğin içinde bir paylaşıma map yaratmak olabilir.

NET USE Z: \\sunucu\paylasim

Script Dosyaları

Script dosyaları program parçaları aracılığıyla yönetim işlemlerine yardımcı olurlar. Biraz “programcılık bilmek gerekir” diyebiliriz, ancak önemli olan temel bileşenleri iyi bilmek ve script’i basit bir şekilde hazırlamaktır. Scriptler, NotePad gibi bir metin düzenleyici programla hazırlanabilir.

Active Directory domaini üzerinde bir kullanıcı yaratan scripti inceleyelim:

Kod: Tümünü seç

Dim adi
adi = inputbox(“Kullanıcı adı:”,”Kullanıcı”)
Set OU = GetObject(“LDAP://OU=izmir,dc=ceyhuncamli,dc=com“)
Set kullanici = OU.Create(“User”,”cn=” & adi)
kullanici.Put “sAMAccountName”, adi
kullanici.SetInfo
Satırları inceleyelim:

Dim adi

Adi adlı bir değişken tanımlanır. Türü belirtilmemiş, varsayım tür kabul edilmiştir.

adi = inputbox(“Kullanıcı adı:”,”Kullanıcı”)

InputBox fonksiyonu aracılığıyla ekranda bilgi istenir.

adi = inputbox(“Kullanıcı adını girin:”)

şeklinde de olabilir.

Set OU = GetObject(“LDAP://OU=bilgiislem,dc=ceyhuncamli,dc=com“)

Bu satır ise; LDAP tanımı yaparak bir OU ve domaini belirtmek. Burada LDAP, Active Directory nesnelerine erişim için kullanılan bir providerdir. Lokal bilgisayara erişmek için ise WinNT provider’ı kullanılır.

Set kullanici = OU.Create(“User”,”cn=” & adi)

OU üzerinde kullanıcıyı yaratmak. Burada hem Create deyimi, hem de yine nesnenin gösterimi için gerekli kurallara uyulur.

kullanici.Put “sAMAccountName”, adi

kullanici.SetInfo

PUT ve SETINFO deyimleriyle de kullanıcı adının Active Directory veritabanına eklenmesi sağlanır.

Lokal bilgisayar için script yazmak:

Lokal bilgisayar üzerindeki işlemler için ise kullanacağımız nesne LDAP değil WinNT’dir.

Lokal kullanıcı yaratmak için:

Kod: Tümünü seç

strComputer = “SERVER”
Set objGroup = GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/Administrators”)
Set objUser = GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/ceyhun.camli”)
objGroup.Add(objUser.ADsPath)
Active Directory Script’leri

Active Directory scriptlerinin amacı tipik yönetim işlemlerine yardımcı olmaktır. Belki daha kolay yapmaktır. Ancak yine de yönetime biraz programcı açısından bakmak gerekebilir. Örneğin kullanıcıları bir yerden transfer etmek ve yaratmak gibi.

Administrative Script’ler

Belli yönetim işlemleri (administrative tasks) scriptler aracılığıyla yapılır.

Örnek:


· Kullanıcı, grup, OU ve diğer Active Directory bileşenlerini yaratmak, değiştirmek ve silmek.

· Bilgisayarları yapılandırmak.

· Dosyaları, klasörleri ve diskleri yönetmek.

Windows Server 2003 ailesinde iki script ortamı vardır:

· Komut işleyici

· Windows Script Host (WSH)

Komut işleyici (command processor) komutları içeren dosyaları çalıştırır. Batch dili olarak da adlandırılan bu yöntemde belli komutlar kullanıldığı için kısıtlıdır. Ancak eski işletim sistemleri tarafından da desteklenmektedir.

Windows Script Host, scriptlerin çalışması için bir ortam yaratır. Diğer bir değişle değişik script dillerini destekleyen script enginidir. JScript ve VBScript’i destekler.

Örneğin VBScript ya da Jscript komutları Active Directory Service Interfaces (ADSI) verilerine erişerek nesneleri yönetilmesini. Ayrıca Management Instrumentation (WMI) ile iletişim kurarak da sistem kaynaklarına erişmeyi sağlar.

İki script dilinin yanı sıra WSH iki programı da destekler: WScript.exe ve CScript.exe.

Active Directory’ye erişmek kullanılan yapı:

Set objOU = GetObject(“LDAP://OU=bilgiislem,dc=ceyhuncamli,dc=com“)

Bilgisayar kaydı eklemek:

Kod: Tümünü seç

dim computername
computername = inputbox(“bilgisayar adini girin“)
Set objRootDSE = GetObject(“LDAP://rootDSE”)
Set objContainer = GetObject(“LDAP://cn=Computers,” & _
  objRootDSE.Get(“defaultNamingContext”))
Set objComputer = objContainer.Create _
  (“Computer”, “cn=” & computername)
objComputer.Put “sAMAccountName”, computername & “$”
objComputer.SetInfo
Bilgisayar kaydı eklemek :

Kod: Tümünü seç

Dim computername
Dim ouadi
computername = inputbox(“bilgisayar adı“)
ouadi = inputbox(“OU adi”)
Set objou = GetObject(“LDAP://dc=ceyhuncamli,dc=com“)
Set objcomputer = objOU.Create(“computer”,”cn=” & computername,”cn=”, ouadi )
objComputer.Put “saMAccountName”, “ computername “
objComputer.SetInfo

Bilgisayar kaydını silmek:

Kod: Tümünü seç

strComputer = “comp1“
set objComputer = GetObject(“LDAP://CN=” & strComputer & _
  “,CN=Computers,DC=ceyhuncamli,DC=com“)
objComputer.DeleteObject (0)
Bilgisayarı diğer bir OU’ya taşımak:

Kod: Tümünü seç

Set objNewOU = GetObject(“LDAP://OU=muhasebe,DC=ceyhuncamli,DC=com“)
Set objMoveComputer = objNewOU.MoveHere _
  (“LDAP://CN=comp1,CN=Computers,DC=ceyhuncamli,DC=com“, “CN=comp1“)

Kullanıcı hesabı oluşturmak:

Kod: Tümünü seç

dim kullanici
kullanici = inputbox (“kullanıcı adı“)
Set objou = GetObject(“LDAP://OU=satis,DC=ceyhuncamli,DC=com“)
set objuser = objou.Create(“user”,”cn=” & kullanici)
objuser.put “saMAccountName”, kullanici
objuser.setinfo
objuser.accountdisabled = false
objuser.setinfo
Kullanıcı hesabı yaratmak- Grup ve OU’ya Ekleme:

Kod: Tümünü seç

Set objDomain = GetObject(“LDAP://dc=ceyhuncamli,dc=com“)
Set objOU = objDomain.Create(“organizationalUnit”, “ou=Yonetim“)
objOU.SetInfo
Set objOU = GetObject(“LDAP://OU=Yonetim,dc=ceyhuncamli,dc=com“)
Set objUser = objOU.Create(“User”, “cn=Ceyhun.Camli“)
objUser.Put “sAMAccountName”, “Ceyhun.Camli“
objUser.SetInfo
Set objOU = GetObject(“LDAP://OU=Yonetim,dc=ceyhuncamli,dc=com“)
Set objGroup = objOU.Create(“Group”, “cn=sistem“)
objGroup.Put “sAMAccountName”, “sistem“
objGroup.SetInfo
objGroup.Add objUser.ADSPath

Kullanıcı password’ünü değiştirmek:

Kod: Tümünü seç

Set objUser = GetObject _
  (“LDAP://cn=user2,ou=muhasebe,dc=ceyhuncamli,dc=com”)
objUser.ChangePassword “Pa*ktrYH3¨, “XY*12z@trK”
Kullanıcı hesabını Enable etmek:

Kod: Tümünü seç

Set objUser = GetObject (“LDAP://cn=user1,ou=satis,dc=ceyhuncamli,dc=com“)
objUser.AccountDisabled = FALSE
objUser.SetInfo
Kullanıcı hesabını Disable etmek:

Kod: Tümünü seç

Const ADS_UF_ACCOUNTDISABLE = 2
Set objUser = GetObject _
(“LDAP://cn=user1,ou=satis,dc=ceyhuncamli,dc=com“)
intUAC = objUser.Get(“userAccountControl”)
objUser.Put “userAccountControl”, intUAC OR ADS_UF_ACCOUNTDISABLE
objUser.SetInfo

Toplu kullanıcı kaydı oluşturmak:

Kod: Tümünü seç

Kullanici1’den başlamak üzere n tane Kullanici kaydı oluşturmak için:
Set objRootDSE = GetObject(“LDAP://rootDSE”)
Set objContainer = GetObject(“LDAP://cn=Users,” & _
  objRootDSE.Get(“defaultNamingContext”))
For i = 1 To 50
  Set objLeaf = objContainer.Create(“User”, “cn= Kullanici ” & i)
  objLeaf.Put “sAMAccountName”, “ Kullanici ” & i
  objLeaf.SetInfo
 Next
WScript.Echo “50 kullanici kaydi yaratilmistir“
Bir Global group yaratmak:

Kod: Tümünü seç

Set objOU = GetObject(“LDAP://OU=satıs,dc=ceyhuncamli,dc=com“)
Set objGroup = objOU.Create(“Group”, “cn=pazarlamacilar“)
objGroup.Put “sAMAccountName”, “ pazarlamacilar “
objGroup.SetInfo
Grup hesabını silmek:

Kod: Tümünü seç

Set objOU = GetObject(“LDAP://ou=izmirOU,dc=ceyhuncamli,dc=com“)
objOU.Delete “group”, “pazarlamacilar“
Bir OU yaratmak:

Kod: Tümünü seç

Set objDomain = GetObject(“LDAP://dc=ceyhuncamli,dc=com“)
Set objOU = objDomain.Create(“organizationalUnit”, “ou=Muhasebe“)
objOU.SetInfo
OU Silmek:

Kod: Tümünü seç

Set objDomain = GetObject(“LDAP://dc=ceyhuncamli,dc=com“)
objDomain.Delete “organizationalUnit”, “ou=Muhasebe“
İnternet Explorer’da Sık Kullanılanlara Web Sitesi Eklemek

Kod: Tümünü seç

Const ADMINISTRATIVE_TOOLS = 6
Set objShell = CreateObject(“Shell.Application”)
Set objFolder = objShell.Namespace(ADMINISTRATIVE_TOOLS)
Set objFolderItem = objFolder.Self  
Set objShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
strDesktopFld = objFolderItem.Path
Set objURLShortcut = objShell.CreateShortcut(strDesktopFld & “\cozumpark.url“)
objURLShortcut.TargetPath = “http://www.cozumpark.com“
objURLShortcut.Save
Excel üzerinde Active Directory nesnesi oluşturma:

Kod: Tümünü seç

Sub Dügme1_Tiklat()
Dim kullanici
For i = 1 To 7
kullanici = Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 2).Value & Mid(Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 1).Value, 1, 1)
‘ soyadi , arti adinin ilk karakteri
kullanici = Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 1).Value
‘ adi
Set nesne1 = GetObject(“LDAP://ou=satis,dc=ceyhuncamli,dc=com“)
Set nesne2 = nesne1.create(“user”, “cn=” & kullanici)
nesne2.put “samaccountname”, kullanici
nesne2.SetInfo
Next
End Sub
Yukarıdaki kod içinde:

Kullanılan deyim:

Sheets (sayfa).Cells (satir, sütun)
İkinci sütundan Soyadını almak için:
Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 2).Value

Birinci sütundan adının ilk karakterini almak için:

Mid(Sheets(“sayfa1”).Cells(i, 1).Value, 1, 1)

Kodu düzenlemek için; Excel ortamında Forms (Formlar) araç çubuğu aracılığıyla bir düğme çalışma ortamına eklenir. Ardından Assign Macro (Makro Ata) iletişim kutusu aracılığıyla yeni (new) kod eklenir.

Kaynak Site : https://www.cozumpark.com

TRWE_MMXII
YAZILIM EDİTÖRÜ (Alaydan Yetişme...!)
REASMCODERİNG
TRWE_2012-GET LINUXMASTER#>_
Follow me, you won't regret it ....!
Alaydan Yetişme PC Kullanıcısı

Birşeyin doğruluğuna inanıyorsanız, sonuna kadar savunun......! Eğer savunduğunuza inanmıyorsanız, işte o zaman siz SAHTEKAR'sınız demektir.
Cevapla